SIAC

Каждый Человек значим, уникален, необходим и незаменим
04/19/21 06:07:34
 
Главная arrow О нас arrow МЕТА І НАПРЯМКИ - ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
 
 
Главное меню
Главная
О нас
Проекты
Документы
Статьи
Аналитические материалы
Это любопытно
Контакты
Партнеры
Видео материалы
Аналитические материалы
МЕХАНИЗМЫ И ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
 
Статьи
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НАУКИ
 
Это любопытно
УПРАВЛЯЙ КОМПЬЮТЕРОМ С ПОМОЩЬЮ МЫСЛИ
 
Ссылки

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

              Метою діяльності центру є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів центру.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

              Брати участь у вивченні поточних інформаційних станів соціумов (духовності, моралі, політики, економіки, екології, тощо) в Україні, Росії, Беларусі, інших слов”янських країнах, СНД та країнах світу;
              Сприяти створенню в українській державі дієвої системи координації взаємовідносин різних рівней, в тому числі міждержавних, державних і територіальних структур, галузевих і міжгалузевих, господарських одиниць. А також системи організації зовнішніх і внутрішніх фінансово-матеріальних потоків в інтересах української держави і соціума, що мешкає на його території;
              Сприяти формуванню і впровадженню інвестиційних програм на основі застосування новітніх технологій, відповідних вимогам Організації Об”єднаних Націй і актуальних для України;
              Сприяти розгляду i вивченню явищ, подiй та фактiв з iсторiї становлення i розвитку людської цивiлiзацiї з позицiй просторової логiки i об'ємних iнформацiйних побудов;
              Створення доступних розумінню кожної людини інформаційних рівнів(уявлень) для формування істиного образу Всесвіту і знаходження свого природнього місця в ньому;
              Сприяти вивченню формування i розвитку iнформацiйних станiв, їх локальних i глобальних впливів на екосистему, взаємодiю етносів, соцiальних явищ в людському спiвтовариствi;
              Створювати умови для формування iнформацiйних станiв, що сприяють гармонiзацiї людських спільнот та етносів в концепцiї "Людина - Природа", " Земля - Людина - Всесвiт";
              Вироблення концепцiї єдиного iнформацiйного простору в системi взаємопереходу "Енергiя - Iнформацiя";
              Створення умов концентрації інтелекту на грунті гармонізації людських спільнот;
              Сприяння розробці і декларуванню дієвих систем координації взаємовідносин різних рівнів, системоутворення інформаційних станів на базі переробки інформаційних потоків з урахуванням специфіки географічних умов, політичних особливостей, стану економіки, етнічних взаємовідносин.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

Для досягнєння своєї статутної мети Центр у встановленму порядку вирiшує такi завдання:
              Організує, координує та фінансує заходи і програми, спрямованi на досягнення мети Центру.
              Органiзує спiльно з зацiкавленими організаціями програми, проекти, структури по вивченню умов формування людської цивiлiзацiї;
              Створює методичнi, методологiчнi i науково-технiчнi центри iнформацiї i iнформацiйних технологiй, завданням яких є видання практичних рекомендацiй i технiчних розробок.
              Сприяє вивченню витокiв i розробцi концепцiї формування розвитку цивiлiзацiї.
              Сприяє розробцi теоретичної бази i виданню практичних рекомендацiй по формуванню i розвитку iнформацiйних станiв, їхнiх вiдображень в реальностi буття, перспективних прогнозiв, спрямованих на гармонiзацiю взаємовiдносин людських спільнот, людини з навколишньою середою i Природою в цiлому.
              Надає допомогу зацiкавленим пiдприємствам (органiзацiям) в створеннi iнформацiйної бази по системам управлiння, безпеки i забезпечення, що сприяють ефективному i швидкому розвитку пiдприємств (органiзацiй) без порушення законiв спiвтовариства i в гармонії з законами Природи.
              Надає допомогу в формуваннi нормативно-методичної i концептуальної бази державностi.
              Формує принципи i концепцiю єдиного iнформацiйного простору «Матерiальне-Духовне» в слов'янських i iнших цивiлiзацiях.
              Створює умови для формування iнформацiйних станiв шляхом вiдкриття iнформацiйно-технологiчних центрiв, iнститутiв.
              Акумулює фiнансовi ресурси  для фінансування благодійної та спонсорської діяльностi Центру.
              Сприяє розробцi теоретичних принципiв, технологiй i технiчних приладiв захисту iнформацiї.
              Розвиває взаємозв'язки та співробiтництво з благодiйними центрами, фундаціями, фiзичними особами, міжнародними органiзацiями, а також іншими юридичними особами як в Українi так і за межами України i створює мiжнароднi об'єднання.
              Інформує широкi суспiльнi маси про свою дiяльнiсть шляхом видання брошур, перiодичних видань i монографiй, створюючи власнi рекламно-видавницькi агенства.
              Сприяє розвитку мирних дружнiх взаємовiдносин мiж народами i мiж рiзними цивiлiзацiями.
              Сприяє розробцi i впровадженню новiтнiх сучасних фiнансово-економiчних, екологiчних, iнформацiйних, iнвестицiйних, промислових i науково-технiчних технологiй, спрямованих на виконання зазначених вище мети i завдань.
              Сприяє створенню і впровадженню технологій реструктурування заборгованностей різних рівнів і легалізації прав власності виключно з урахуванням Законів України і норм міжнародного права.
              Створює банк науково-технічних, технологічних і соціальних даних щодо своєї діяльностi.

 

м.Київ, Україна   Грудень-99

 

 
< Пред.   След. >

 16.09.2007 20:59