SIAC

Каждый Человек значим, уникален, необходим и незаменим
09/18/21 13:50:38
 
Главная arrow О нас arrow МЕТА І НАПРЯМКИ - ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
 
 
Главное меню
Главная
О нас
Проекты
Документы
Статьи
Аналитические материалы
Это любопытно
Контакты
Партнеры
Видео материалы
Аналитические материалы
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
 
Статьи
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
 
Это любопытно
ТАЯНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ЛЬДОВ ПУГАЕТ УЧЕНЫХ
 
Ссылки

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

              Метою діяльності центру є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів центру.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

              Брати участь у вивченні поточних інформаційних станів соціумов (духовності, моралі, політики, економіки, екології, тощо) в Україні, Росії, Беларусі, інших слов”янських країнах, СНД та країнах світу;
              Сприяти створенню в українській державі дієвої системи координації взаємовідносин різних рівней, в тому числі міждержавних, державних і територіальних структур, галузевих і міжгалузевих, господарських одиниць. А також системи організації зовнішніх і внутрішніх фінансово-матеріальних потоків в інтересах української держави і соціума, що мешкає на його території;
              Сприяти формуванню і впровадженню інвестиційних програм на основі застосування новітніх технологій, відповідних вимогам Організації Об”єднаних Націй і актуальних для України;
              Сприяти розгляду i вивченню явищ, подiй та фактiв з iсторiї становлення i розвитку людської цивiлiзацiї з позицiй просторової логiки i об'ємних iнформацiйних побудов;
              Створення доступних розумінню кожної людини інформаційних рівнів(уявлень) для формування істиного образу Всесвіту і знаходження свого природнього місця в ньому;
              Сприяти вивченню формування i розвитку iнформацiйних станiв, їх локальних i глобальних впливів на екосистему, взаємодiю етносів, соцiальних явищ в людському спiвтовариствi;
              Створювати умови для формування iнформацiйних станiв, що сприяють гармонiзацiї людських спільнот та етносів в концепцiї "Людина - Природа", " Земля - Людина - Всесвiт";
              Вироблення концепцiї єдиного iнформацiйного простору в системi взаємопереходу "Енергiя - Iнформацiя";
              Створення умов концентрації інтелекту на грунті гармонізації людських спільнот;
              Сприяння розробці і декларуванню дієвих систем координації взаємовідносин різних рівнів, системоутворення інформаційних станів на базі переробки інформаційних потоків з урахуванням специфіки географічних умов, політичних особливостей, стану економіки, етнічних взаємовідносин.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

Для досягнєння своєї статутної мети Центр у встановленму порядку вирiшує такi завдання:
              Організує, координує та фінансує заходи і програми, спрямованi на досягнення мети Центру.
              Органiзує спiльно з зацiкавленими організаціями програми, проекти, структури по вивченню умов формування людської цивiлiзацiї;
              Створює методичнi, методологiчнi i науково-технiчнi центри iнформацiї i iнформацiйних технологiй, завданням яких є видання практичних рекомендацiй i технiчних розробок.
              Сприяє вивченню витокiв i розробцi концепцiї формування розвитку цивiлiзацiї.
              Сприяє розробцi теоретичної бази i виданню практичних рекомендацiй по формуванню i розвитку iнформацiйних станiв, їхнiх вiдображень в реальностi буття, перспективних прогнозiв, спрямованих на гармонiзацiю взаємовiдносин людських спільнот, людини з навколишньою середою i Природою в цiлому.
              Надає допомогу зацiкавленим пiдприємствам (органiзацiям) в створеннi iнформацiйної бази по системам управлiння, безпеки i забезпечення, що сприяють ефективному i швидкому розвитку пiдприємств (органiзацiй) без порушення законiв спiвтовариства i в гармонії з законами Природи.
              Надає допомогу в формуваннi нормативно-методичної i концептуальної бази державностi.
              Формує принципи i концепцiю єдиного iнформацiйного простору «Матерiальне-Духовне» в слов'янських i iнших цивiлiзацiях.
              Створює умови для формування iнформацiйних станiв шляхом вiдкриття iнформацiйно-технологiчних центрiв, iнститутiв.
              Акумулює фiнансовi ресурси  для фінансування благодійної та спонсорської діяльностi Центру.
              Сприяє розробцi теоретичних принципiв, технологiй i технiчних приладiв захисту iнформацiї.
              Розвиває взаємозв'язки та співробiтництво з благодiйними центрами, фундаціями, фiзичними особами, міжнародними органiзацiями, а також іншими юридичними особами як в Українi так і за межами України i створює мiжнароднi об'єднання.
              Інформує широкi суспiльнi маси про свою дiяльнiсть шляхом видання брошур, перiодичних видань i монографiй, створюючи власнi рекламно-видавницькi агенства.
              Сприяє розвитку мирних дружнiх взаємовiдносин мiж народами i мiж рiзними цивiлiзацiями.
              Сприяє розробцi i впровадженню новiтнiх сучасних фiнансово-економiчних, екологiчних, iнформацiйних, iнвестицiйних, промислових i науково-технiчних технологiй, спрямованих на виконання зазначених вище мети i завдань.
              Сприяє створенню і впровадженню технологій реструктурування заборгованностей різних рівнів і легалізації прав власності виключно з урахуванням Законів України і норм міжнародного права.
              Створює банк науково-технічних, технологічних і соціальних даних щодо своєї діяльностi.

 

м.Київ, Україна   Грудень-99

 

 
< Пред.   След. >

 16.09.2007 20:59