SIAC

Каждый Человек значим, уникален, необходим и незаменим
09/18/21 13:57:46
 
Главная arrow О нас arrow СТАТУТ СIАЦ
 
 
Главное меню
Главная
О нас
Проекты
Документы
Статьи
Аналитические материалы
Это любопытно
Контакты
Партнеры
Видео материалы
Аналитические материалы
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГОСТРОИТЕЛЬСТВА
 
Статьи
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
 
Это любопытно
ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ В ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА ЗВЕЗДЫ-СУПЕРГИГАНТА
 
Ссылки

        "ЗАРЕЄСТРОВАНО"                                                                            "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Київським міським управлінням юстиції                                           установчими Зборами громадської 
                                                                                                 організації «Системний інформаційно-аналітичний центр» 30 вересня 1999р.
« 9 » грудня 1999 р.                                                                     Протокол №1
Реєстраційний № 0260-99 Г.О.                                                    
Заступник начальника                                                                              
                              С.В.Нечипорук                                              Президент                 Барзинський В.П.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"СИСТЕМНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР"
КИЇВ
1999

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація  "Системний інформаційно-аналітичний центр" (далі по тексту - Центр) є громадським об’єднанням з  місцевим  статусом (діяльнiсть Центру поширюється на територію міста Києва), створеним відповідно до рішєння установчих Зборів Засновників (Протокол №1 вiд 30 вересня 1999р.).
1.2. Найменування Центру:
Повне:
українською мовою - "Громадське об’єднання  "Системний інформаційно-аналітичний центр";
росiйською мовою - "Общественое объединение "Системный информационно-аналитический центр".
2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
2.1. Метою діяльності центру є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів центру.
3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
3.1. Напрямками діяльності центру є:
·         Брати участь у вивченні поточних інформаційних станів соціумов (духовності, моралі, політики, економіки, екології, тощо) в Україні, Росії, Беларусі, інших слов”янських країнах, СНД, та країнах світу;
·         Сприяє створенню в українській державі дієвої системи координації взаємовідносин різних рівней, в тому числі міждержавних, державних і територіальних структур, галузевих і міжгалузевих, господарських одиниць, а також системи організації зовнішніх і внутрішніх фінансово-матеріальних потоків в інтересах украінської держави і населення, що мешкає на її території;
·         Сприяти формуванню і впровадженню інвестиційних програм на основі застосування новітніх технологій, відповідних вимогам Організації Об”єднаних Націй і актуальних для України;
·         Сприяти розгляду i вивченню явищ, подiй та фактiв з iсторiї становлення i розвитку людської цивiлiзацiї з позицiй просторової логiки i об'ємних iнформацiйних побудов;
·         Створення доступних розумінню кожної людини інформаційних рівнів (уявлень) для формування істиного образу Всесвіту і знаходження свого природнього місця в ньому;
·         Сприяти вивченню формування i розвитку iнформацiйних станiв, їх локальних i глобальних впливів на екосистему, взаємодiю етносів, соцiальних явищ в людському спiвтовариствi;
·         Створювати умови для формування iнформацiйних станiв, що сприяють гармонiзацiї людських спільнот та етносів в концепцiї "Людина - Природа", " Земля - Людина - Всесвiт";
·         Вироблення концепцiї єдиного iнформацiйного простору в системi взаємопереходу "Енергiя - Iнформацiя";
·         Створення умов концентрації інтелекту на грунті гармонізації людських спільнот;
·         Сприяння розробці і декларуванню дієвих систем координації взаємовідносин різних рівнів, системоутворення інформаційних станів на базі переробки інформаційних потоків з урахуванням специфіки географічних умов, політичних особливостей, етнічних взаємовідносин.
4. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
4.1. Для досягнєння своєї статутної мети Центр у встановленму порядку вирiшує такi завдання:
4.1.1. Організує, координує та фінансує заходи і програми, спрямованi на досягнення мети Центру.
4.1.2. Органiзує спiльно з зацiкавленими організаціями програми, проекти, структури по вивченню умов формування людської цивiлiзацiї;
4.1.3. Створює методичнi, методологiчнi i науково-технiчнi центри iнформацiї i iнформацiйних технологiй, завданням яких є видання практичних рекомендацiй i технiчних розробок.
4.1.4. Сприяє вивченню витокiв i розробцi концепцiї формування розвитку цивiлiзацiї.
4.1.5. Сприяє розробцi теоретичної бази i виданню практичних рекомендацiй по формуванню i розвитку iнформацiйних станiв, їхнiх вiдображень в реальностi буття, перспективних прогнозiв, спрямованих на гармонiзацiю взаємовiдносин людських спільнот, людини з навколишньою середою i Природою в цiлому.
4.1.6. Надає допомогу зацiкавленим пiдприємствам (органiзацiям) в створеннi iнформацiйної бази по системам управлiння, безпеки i забезпечення, що сприяють ефективному i швидкому розвитку пiдприємств (органiзацiй) без порушення законiв спiвтовариства i в гармонії з законами Природи.
4.1.7. Надає допомогу в формуваннi нормативно-методичної i концептуальної бази державностi.
4.1.8. Створює умови для формування iнформацiйних станiв шляхом вiдкриття iнформацiйно-технологiчних центрiв, iнститутiв.
4.1.9. Акумулює фiнансовi ресурси  для фінансування благодійної та спонсорської діяльностi Центру.
4.1.10. Сприяє розробцi теоретичних принципiв, технологiй i технiчних приладiв захисту iнформацiї.
4.1.11. Розвиває взаємозв'язки та співробiтництво з благодiйними центрами, фундаціями, фiзичними особами, міжнародними органiзацiями, а також іншими юридичними особами як в Українi так і за межами України i створює мiжнароднi об'єднання.
4.1.12. Інформує широкi суспiльнi маси про свою дiяльнiсть шляхом видання брошур, перiодичних видань i монографiй, створюючи власнi рекламно-видавницькi агенства.
4.1.13. Сприяє розвитку мирних дружнiх взаємовiдносин мiж народами i мiж рiзними цивiлiзацiями.
4.1.14. Сприяє розробцi i впровадженню новiтнiх сучасних фiнансово-економiчних, екологiчних, iнформацiйних, iнвестицiйних, промислових i науково-технiчних технологiй, спрямованих на виконання зазначених вище мети i завдань.
4.1.15. Сприяє створенню і впровадженню технологій реструктурування заборгованностей різних рівнів і легалізації прав власності виключно з урахуванням Законів України і норм міжнародного права.
4.1.16. Створює банк науково-технічних, технологічних і соціальних даних щодо своєї діяльностi.
5. ЧЛЕНИ ЦЕНТРУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
5.1. Членство у Центрі може бути індивідуальним та колективним.
5.2. Індивідуальними членами Центру можуть бути українськi та іноземні громадяни й особи без громадянства, якi досягли 18-річного вiку.
5.3. Колективними членами Центру можуть бути:
5.3.1. Юридичні особи, які сприяють діяльності Центру.
5.3.2. Об'єднання громадян, у тому числi міжнароднi, які сприяють діяльності Центру.
5.4. Прийом у члени Центру здійснюється Правлінням Центру за умови:
5.4.1. Визнання положень статуту Центру.
5.4.2. Визнання мети Центру.
5.4.3. Сприяння діяльності Центру.
5.4.4. Сплати вступного внеску у розмiрi, що визначається Правлiнням Центру.
5.5. Прийом у члени Центру здійснюється Правлінням Центру для індивідуальних членів на основі письмової заяви, а для колективних членів на основі заяви колективу підприємства, установи, організації.
5.6. Члени Центру мають право:
5.6.1. Брати участь в заходах, якi здiйснюються Центром.
5.6.2. Вносити пропозиції до органiв управління Центру з питань, що пов'язані з його діяльністю.
5.6.3. Обирати та бути обраними до складу органiв управління Центру.
5.6.4. Отримувати інформацiю про діяльність Центру.
5.6.5. Добровільно вийти з членів Центру у будь-який час.
5.7. Члени Центру зобов'язанi:
5.7.1. Виконувати вимоги Статуту та інших документів Центру, рiшення органів управління Центру.
5.7.2. Брати активну участь у дiяльностi Центру.
5.7.3. Вносити вступнi і членські внески.
5.7.4. Сприяти виконанню статутних завдань Центру.
5.8. Член Центру може бути виключений з Центру, якщо він не бере участі у його діяльності, не виконує обов'язки члена Центру, своїми діями або бездіяльнiстю завдає шкоди репутації Центру. Рішення про виключення приймаються Правлінням простою більшістю голосiв членiв Правлiння.
5.9. Колективних членiв у відносинах із Центром та в органах Центру репрезентують їх уповноваженi особи, що діють на підставi довiреностi.
6. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ
6.1. Центр є самостійною юридичною особою з моменту його державної реєстрації, є неприбутковою організацією, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, круглу печатку зi своїм повним найменуванням, емблему та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Правлінням і реєструються у встановленому законодавством порядку.
6.2. Центр для досягнення мети та виконання статутних завдань має право від свого іменi укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав  і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судi та арбітражному суді.
6.3. Центр здiйснює свою діяльнiсть відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», чинного законодавства та цього Статуту.
6.4. Центр створюється з місцевим статусом і здійснює свою діяльність на території міста Києва.
6.5. Центр взаємодіє з полiтичними партіями, профспілковими організаціями, об'єднаннями громадян, релігійними органiзаціями, екологічними, оздоровчими органiзаціями, іншими фізичними та юридичними особами, якi своєю дяільністю сприяють вирішенню завдань Центру; здійснюе спільні програми з вітчизняними та іноземними благодійними організаціями і центрами, юридичними та фізичними особами.
6.6. Центр згідно з метою та статутними завданнями може об'єднуватись з аналогічними організаціями, що дiють в інших містах й областях України й мають такi ж самі статутні цілі й завдання.
6.7. Центр може засновувати або вступати в мiжнароднi громадськi (неурядовi) органiзації, брати участь у створеннi міжнародних центрiв, підтримувати прямi мiжнародні контакти і зв'язки, укладати вiдповідні угоди, а також брати участь  у здійсненні заходiв, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України, виходячи з примату міжнародного права.
6.8. Центр має право засновувати засоби масової інформації й здійснювати видавничу діяльність відповідно до чинного законодавства України.
6.9. Центр для забезпечення здiйснення статутної діяльностi має право створювати регіональнi філії, представництва, відділення, а також госпрозрахункові підприємства в Українi.
6.10. Центр має право засновувати госпрозрахункові підприємства, які здійснюють господарську та іншу комерційну діяльність для виконання завдань Центру.
6.11. Юридична адреса Центру:
Україна, м.Київ, пр.Відрадний,36б.
7. КОШТИ ЦЕНТРУ
7.1. Кошти Центру утворюються за рахунок:
7.1.1. Вступних внесків.
7.1.2. Добровільних та благодійних внесків, пожертв органiзацiй, підприємств, українських та іноземних громадян та юридичних осіб.
7.1.3. Надходжень від підприємств та організацій, які утворенi Центром з метою фiнансування цілей Центру.
7.1.4. Надходжень від інших благодiйних організацій, у тому числi іноземних.
7.1.5. Надходжень вiд держави, юридичних та фiзичних осiб, з якими виконуються спільнi програми.
7.1.6. Надходжень коштiв від колективних членiв Центру.
7.1.7. Інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
7.2. Внески до Центру можуть здiйснюватись грішми (в тому числi у ВКВ - згідно з валютним законодавством України), матерiальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Центру відповідних коштiв, майна, надання послуг.
7.3. Кошти і майно Центру знаходяться в його повному розпорядженнi та використовуються на виконання його статутних завдань. При цьому Центр повинен використовувати благодійні внески юридичних і фiзичних осiб тільки згідно з призначенням, обумовленим особою, що зробила цей внесок.
7.4. Центр, створенi ним підприємства та організацй можуть мати у власності будинки, споруди, житловий центр, майно виробничого, культурно-просвiтнього та оздоровчого призначення, грошовi кошти, цiнні папери й інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Центру. У власностi Центру можугь бути також видавництва, іншi підприємства, благодiйнi заклади, створювані за рахунок коштів Центру з метою виконання його статутних завдань.
7.5. Центр є власником майна, що йому належить, здiйснює відповідно до чинного законодавства України володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в його власності, згідно з метою і статутними завданнями Центру і призначенням майна.
7.б. Центр самостійно встановлює розмiр та форму використання коштів, надання фiнансової або благодійної допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляються і затверджуються Правлінням Центру.
7.7. Витрати, що пов'язані з діяльнiстю Центру та утриманням його апарату, здiйснюються за рахунок коштiв Центру.
8. КЕР1ВН1 ОРГАНИ ЦЕНТРУ
8.1. Органами управлiння Центру є:
8.1.1. Загальні Збори Центру.
8.1.2. Правлiння Центру.
8.1.3. Президент Центру.
8.1.4. Виконавча дирекція Центру.
8.1.5. Ревізiйна комісія.
8.2. Збори членів Центру
8.2.1. Вищим органом Центру є Загальні Збори, надалі Збори, членів Центру. У роботі Зборiв беруть участь члени Центру або їх уповноважені представники.
8.2.2. Чергові Збори збираються не рідше одного разу на рік, а позачергові скликаються Президентом у місячний термін за вимогою Ревізійної комісії або двох третин Правління Центру, або за власною ініциативою Президента Центру.
8.2.3. Збори членів Центру скликаються для обговорення та прийняття рiшень з наступних питань:
8.2.3.1. Затвердження Статуту Центру та внесення змiн та доповнень до нього.
8.2.3.2. Визначення основних перспективних напрямiв дiяльності Центру.
8.2.3.3. Затвердження звiту Правлiння та Ревiзiйної комісії Центру за рік, що минув.
8.2.3.4. Обрання та виключення членів Правління Центру, Ревізійної комісії Центру.
8.2.3.4. Прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквідацiю Центру.
8.2.3.5. Здiйснення права власності на кошти та майно Центру. Окремi функції щодо господарського управління коштами та майном Центру можуть бути покладені рішенням Зборiв на Правлiння Центру.
8.2.3.6. Заслуховує звіти Правління, Ревізійної комісії, Виконавчої дирекції та Президента Центру.
8.2.4. Збори членiв Центру правомочнi приймати рiшення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах присутня бiльш як половина членiв Центру. Усi рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Центру. Рiшення Зборiв, прийнятi з додержанням викладеного порядку, є обов'язковими для всiх членiв та органів Центру.
8.3. Правління  Центру
8.3.1. Правління Центру здійснює керівництво поточною діяльністю Центру в період між Зборами членів Центру.
8.3.2. Правління Центру обирається Зборами членiв Центру термiном на п'ять рокiв.
Правління очолює Президент Центру, який призначається Зборами членiв Центру терміном на п'ять рокiв.
Член Правління не може одночасно бути членом Ревiзiйної комiсії чи співробітником Виконавчої дирекцй Центру. Рішення про дострокове припинення повноважень Правління Центру, окремих його членів або Президента приймаються відповідно Зборами членів Центру кваліфікованою більшістю.
8.3.3. Правлiння Центру:
8.3.3.1. Затверджує принципи використання коштiв та кошторис витрат Центру, визначає штатний розклад та встановлює посадові оклади співробітників Центру.
8.3.3.2. Утворює Виконавчу дирекцiю Центру.
8.3.3.3. Затверджує розмір вступних внескiв.
8.3.3.4. Затверджує поточнi плани діяльностi Центру, розроблені Виконавчою дирекцією.
8.3.3.5. Затверджує зразки круглої печатки, емблеми та іншу атрибутику і символiку Центру.
8.3.3.6. Приймає в члени та виключає з членiв Центру.
8.3.3.7. Здійснює управління майном і коштами Центру згідно з повноваженнями, наданими рiшенням Зборів членiв Центру. Правлiння вправі передоручати окремi функції щодо господарського управління коштами та майном Центру (у тому числі право підписання угод і договорiв господарського характеру) Президенту і Виконавчій дирекції Центру.
8.3.3.8. Розглядае інші питання діяльностi Центру та виносить по них рiшення.
8.3.4. Президент і члени Правлiння Центру здiйснюють свою діяльнiсть на громадських засадах. Якщо під час виконання своїх обов'язків, пов'язаних з діяльністю Центру, Президент або інші члени Правлiння Центру нестимуть витрати власних коштів, ці витрати підлягають відшкодуванню з коштів Центру на піставі поданих звітних документiв, а в разі їх відсутності і на підставі рiшення Правлiння Центру.
8.3.5. Чергові засідання Правлiння Центру скликаються не рідше шести разiв на рiк, а позачергові - в будь-який час за інiцiативою Президента Центру. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшiстю голосiв присутніх. При рівному розподілі голосiв присутніх на засіданні членiв Правління, голос Президента є переважним.
8.4. Президент Центру
8.4.1. Органiзовує роботу Правлiння.
8.4.2. Виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях.
8.4.3. За дорученням Правління Центру здійснює оперативне управління коштами та майном Центру.
8.4.4. Контролює роботу Виконавчої дирекції.
8.4.5. Від імені Центру без довіреності підписує договори та угоди.
8.4.6. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Центру.
8.4.7. Вiдкриває і закриває рахунки в установах банків.
8.4.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників штатного апарату Центру.
8.4.9. Має право першого підпису фінансових документів.
8.4.10. Виконує іншi функції відповідно до статутних завдань та чинного законодавства.
8.5. Виконавча дирекція.
8.5.1. Виконавча дирекція Центру безпосередньо організує виконання рiшень Правління Центру i звiтує перед ним про їх виконання. Виконавчу дирекцiю очолює Генеральний директор, обсяг повноважень якого встановлюється Правлiнням Центру.
8.5.2. В разі необхідностi Правління Центру може делегувати частину своїх повноважень по виконанню конкретних програм та заходів Центру (в тому числi право підписання угод і контрактiв, фінансових документiв) Генеральному директору Центру, що оформлюється протоколом Правлiння Центру. В такому випадку Виконавчому директору видається належним чином оформлена довіреність.
8.5.3. Виконавча дирекція здiйснює функції, визначенi цим Статутом, рішеннями Правління Центру, за винятком питань, що віднесенi до виключної компетенції Зборів, Правління Центру та Президента Центру. Виконавча дирекція в своїй діяльності керується Положенням "Про Виконавчу дирекцiю", яке затверджується Правлінням Центру.
8.6. Ревiзiйна комісія.
8.6.1. Контроль за фiнансово-господарською діяльністю Центру здійснює Ревізійна Комісія, що складається з трьох осіб, які обираються з числа членiв Центру строком на п'ять років. Головою комiсії є обраний до її складу один із членів Центру.
8.6.2. Ревiзiйна комісія має право залучати до перевірок незалежних експертiв (аудиторів).
8.6.3. До функцій Ревiзійної Комісії відноситься перевiрка щорічного звіту та балансу Центру, а також інші питання, що пов'язані з контролем фiнансово-господарської діяльності Центру.
3 цією метою Ревізійна комісія:
- здійснює контроль фiнансової діяльності Центру;
- вимагає від органів управління Центру подання ій усіх необхiдних матеріалiв, бухгалтерських та інших документiв;
- направляє результати перевірок Загальним Зборам Центру;
- в разi виявлення зловживань посадових осiб Центру чи виникнення загрози суттєвим інтересам Центру Ревізйіна комісія має право вимагати проведення позачергових Зборiв членiв Центру, які мають бути скликанi протягом одного мiсяця з дати подання такої вимоги.
8.б.4. Ревізiйна Комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Центру.
8.6.5. Член Ревізійноі комісії не може буги членом Правлiння чи працівником Виконавчої дирекції Центру.
8.б.б. Ревiзійна комісія веде протоколи своїх засідань.
8.6.7. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.
9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
9.1. Центр, створені ним установи та організації ведуть облік результатiв діяльності, оперативний, бухгалтерський облiк та статистичну звітнiсть, реєструються в органах державної податкової інспекції та здійснюють платежі до бюджету у порядку і розмiрах, передбачених законодавством України.
9.2. Вiдповідальнiсть за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звiтностi покладено на Головного бухгалтера Центру, компетенцiя якого визначена чинним законодавством України.
9.3. Операційний рiк встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
9.4. Рiчний звiт по операціях Центру та баланс складаються не пізнiше ніж через 2 мiсяцi після закiнчення операційного року і разом із висновком Ревізйіної комісії мають бути подані на затвердження Загальних Зборів, що скликається не пiзніш як через 1 місяць після закінчення термiну для складання звіту.
9.5. Центр та його органи управління несуть встановлену законодавством України відповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що містяться в річному звiті та балансі.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
10.1. Припинення діяльності Центру може буги здійснене шляхом його реорганізації або ліквдації.
10.2. Реорганiзація Центру здійснюється за рішенням Зборiв членiв Центру. У разі реорганiзації всі права та обов'язки Центру переходять до його правонаступника.
10.3. Ліквiдація Центру здійснюється у випадках:
10.3.1. Прийняття відповідного рiшення Зборами членiв Центру.
10.3.2. За рiшенням суду.
10.3.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.
10.3.4. Ліквідаційну комісію призначає, встановлює її склад і компетенцію орган, що приймає рішення про ліквідацію.
10.4. Кошти та інше майно Центру (у тому числі і в разi його ліквідації) не можуть перерозподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань Центру; у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ
11.1. Змiни та доповнення до Статуту Центру приймаються рiшенням Зборiв членiв Центру і мають бути у п'ятиденний термін повідомлені реєструючому органу.

 

 
< Пред.   След. >

 16.09.2007 20:59