SIAC

Каждый Человек значим, уникален, необходим и незаменим
09/18/21 13:16:44
 
Главная arrow Документы arrow НОВА КОНЦЕПЦІЯ (укр)
 
 
Главное меню
Главная
О нас
Проекты
Документы
Статьи
Аналитические материалы
Это любопытно
Контакты
Партнеры
Видео материалы
Аналитические материалы
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ УКРАИНСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
 
Статьи
ПОЧТИ ВИРТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
 
Это любопытно
УПРАВЛЯЙ КОМПЬЮТЕРОМ С ПОМОЩЬЮ МЫСЛИ
 
Ссылки

(проект)                                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                               до Указу Президента України
                                                                                                                             від  «   »                      2005 року

                                                                           НОВА КОНЦЕПЦІЯ
                                                                 «Нас має бути 52  000 000 …»

 

                                                   охорони здоров’я здорових та забезпечення
                                                     і підтримки  його у хворих людей в Україні
                                                                      на 2006 – 2020 роки

 

І. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Наявний стан та усунення проблем охорони здоров’я здорових, забезпечення і підтримка його у хворих людей    це фактори, що арантують любій країні національну безпеку  і  високий рівень обороноздатності,  соціа-
льно-технічний прогрес і подальший розвиток взаємовідносин  із  іншими суб’єктами народоутворень.
Концепція розвитку  охорони здоров’я населення України, яка затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року  за №1313/2000, в подальшому – Концепція, не витримала випробувань нових перетворень в країні і на даний час стала гальмуючим інструментом у загальнодержавному прориві політичного, економічного та соціального поступу країни  в сторону науково, технічно і побутово розвинутих цивілізацій.
Існуюча із 2000 року Концепція не ввібрала у себе низку актуальних аспектів діяльності в галузі  впровадження передових  стандартів лікування, застосування сучасних технічних і фармацевтичних засобів профілактики, діагностики та лікування, а також досягнень у реабілітації хворих. Не знайшли свого  відображення  питання  підтримки  та  забезпечення  здоров’я здорових людей та дитячого населення,  які  здійснюють  свою  діяльність або ростуть і розвиваються в умовах екологічної забрудненості та токсичної неблагонадійності, онкологічної, пульмонологічної і  імунодефіцитної загрози, загрози інших захворювань, що є продуктом життєдіяльності людей, а саме: пташинний грип, коров’ячий сказ, лихоманка Еболла, тощо.
Недосконалість положень Концепції, її великий текстовий об’єм,  зміна політичної ситуації  в  країні,  посталі нові завдання галузі охорони здоров’я, обумовлені входженням України  у  Світову  Організацію  з  Торгівлі, Північно-Атлантичний Військово-Економічний блок та питаннями приєднання до Європейського Союзу, а також переведення акценту  на  недопущення і запобігання захворювань    зумовило необхідність наявності  Нової  Концепції охорони здоров’я та забезпеченню і підтримки його  у  хворих людей в Україні, в подальшому    Нова Концепція, сприяло розробці, підготовці і прийняттю її впродовж нетривалого проміжку часу.
Необхідність Нової Концепції виникла, також, в результаті критичного, низького рівня стану популяційного здоров’я населення України і особливо  посилилася  демографічною  кризою,  що  вибухнула разом із зростаючою нехваткою коштів і сил для забезпечення необхідного об’єму  та яко-сті надання медичної допомоги хворим, кількість яких із року в рік  збільшується.
В останні 30 років прогресують соціально залежні і професійно обумовлені порушення здорового стану  населення. До  них  відносяться соціально-екологічне стомлення і перевтома, стресогенні захворювання, дизадап-тивні синдроми, наслідки  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  недостатність повноцінного забезпечення доброякісними харчовими продуктами  і  питною водою, що дало підставу у Новій Концепції відобразити нові підходи до вирішення посталих завдань,  а  саме:  забезпечити необхідний рівень здоров’я здорової людини в Україні.
Низький рівень розвитку культури здоров’я населення, споживче відношення до неї, яке зберігається у переважної більшості людей в Україні обгрунтовують першочерговість створення та прийняття  і  реалізацію Заходів  Президента,  Уряду  України  стосовно  комплексного  втілення положень Нової Концепції.
В основу  Заходів,  які  імплементуватимуться  Презедентом та Урядом України, згідно положень Нової  Концепції,  має  бути  розвиток  Системи Всеукраїнської громадської і суспільної охорони здоров’я,  фізичної культури і спорту, утворення нової ідеології культури здоров’я. Створення масової раціональної Системи охорони здоров’я здорових людей в Україні із виходом на індивідуальну самосвідомість,  на  спосіб життя, на  оперативний контроль за резервами здоров’я, на формування  економічної цінності здоров’я, на самооздоровлення та ефективне використання технологій, які зберігають здоров’я    ось,  що надає політичну домінанту Новій Концепції, робить її впровадження впродовж  найближчих  15 років  першочерго
вим заходом у покращанні економічної,  демографічної, соціально-політичної ситуації в країні та знешкодженні  негативних наслідків,  які  накопичувалися у перші  роки незалежності та стають супроводжуючими  на  дaний час.

 

ІІ. МЕТА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Нова Концепція переслідує багатоцільову мету впровадження та імплементації світового досвіду реалізації профілактичних програм  і розробок, економічний ефект яких, за даними  Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, в подальшому – ВООЗ, досягає співвідношення 1  до  8, а також досягнення економічної доцільності за рахунок  удосконалення і оптимізації методологічних оздоровчих заходів заснованих  на  переважному застосуванні немедикаментозних технологій і обмеженні приймання  внутрішньо або зовнішньо лікарських препаратів різноманітного походження.
Реалізація багатоцільової  мети  Нової Концепції  наполягає  на  змінах у психології щодо підходів визначення захворювання людини, а  саме  робить першочерговими завдання:
- визнання ролі здоров’я населення, як стратегічного  потенціалу  незалежної держави, фактор національної безпеки, стабільності і благополуччя суспільства;
- надання здоров’ю багатосистемної властивості,  яка  полягає  у  тому, що розглядає:
- - людину, яка розвивається – як джерело інтелектуальних  ресурсів нації;
- - економіку – як структуру благополуччя людини;
- - екологію – як сукупність умов зовнішнього середовища виживання людини і нації;
- - соціальне середовище – як дієвий інструмент регуляції механізму забезпечення  пріоритетності  і  домінантності  охорони  здоров’я здорових та підтримки його у хворих;
- створення основи стійкого  економічного і духовного  розвитку  населення України, забезпечення високої якості рівня життя народу, зміцнення і розвиток генофонду нації, розгляду життя людини, як найважливіший чинник еквіваленту життєвих цінностей;
- необхідності забезпечення здорового, активного і творчого життя людини та населення, як основної задачі державної соціальної політики;
- необхідності орієнтації на здоров’я, як соціальну властивість  особистості, що забезпечує добробут в умовах ринкової економіки, конкурентноздатність продукції  і  послуг,  благополуччя родини,  професійне довголіття та безбідну старість;
- необхідності формування відкритої культури здоров’я,  розкриття механізмів збереження, формування і зміцнення здоровя в процесі індивідуального розвитку і реалізації потенціалу кожної людини  з  урахуванням  генетичних,  фізіологічних,  психологічних,  інтелектуальних, генеративних функцій.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Охорона і зміцнення здоров’я здорових та забезпечення і підтримка його у хворих людей в Україні  проводиться  у  відношенні громадян країни, як абсолютно здорових (приблизно 6%), так і тих, що мають 1 -:- 2  захворювання в стані стійкої ремісії (приблизно 80%).  Із  останніх    найбільш чисельна  частина  населення має дезадапційні явища,  стан хронічної вто-ми, явища стомлення і перевтоми,  зниження розумової та ізичної праце здатності, які при тривалому впливі фізичних і соціальних факторів  з  високою імовірністю призводять до обтяження основного захворювання, розвитку супутніх чинників.
Нова Концепція пропагандує, концентрує і розвиває напрямки діяльно-сті із охорони та зміцнення здоров’я здорового населення,  визначає основні напрямки розвитку експрес-діагностики різних рівнів здоров’я та шляхи  збереження і збільшення  функціональних  резервів  людини,  а  також принципи створення індивідуальних  і  популяційних  систем  оздоровчих технологій із поєднанням і залученням  зусиль органів  центральної  вико навчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій  і  самих громадян виходячи із завдань, які полягають у:
- створенні перспективних та збільшенні наявності  чинних оздоровчих заходів стосовно зміцнення здоров’я і профілактики захворювань;
- зміцненні і збереженні здоров’я, скороченні термінів відновлення станів здоров’я шляхом впровадження у практику сучасних  методів експрес-діагностики та оздоровчих технологій, що дозволяють комплексно і ефективно  використати увесь  наявний арсенал  немедикаментозних стандартів лікування;
- збереженні та розвитку трудового потенціалу країни, реалізації людиною своїх здібностних можливостей, формуванні і збереженні професійного здоров’я та професійного довголіття;
- збільшенні тривалості життя населення за рахунок мобілізації та підтримки резервів здоров’я організму  і  технологій, які зберігають здоров’я шляхом скорочення захворюваності і травматизму  та  попередження передчасної смерті у працездатному або дитячому віці;
- визначенні  здібностей  та  індивідуальності  формування  особистості людини, дійсної  мотивації  до  роботоздатності  і  здорового  способу життя, а також впевненності у  своєму здоров’ї  для  досягнення високого рівня результативності;
- забезпеченні міжвідомчого, багаторівневого підходу  вирішення рівня якості життя населення, покращання умов праці, побуту і відпочинку, а також формування загальнодержавної  Системи  здорового  способу життя.

 

IV. ЗАСАДИ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Вітчизняні Конституційні основи реалізації  здоров’я здорової  людини передбачають  право  кожного  на  здоров’я,  системний розвиток охорони здоров’я, розвиток міжгалузевого співробітництва у формуванні  та реалізації потенціалу здоров’я.
Важливим фактором життєстійкості та активного довголіття  має стати загальнодержавне формування системи культури здоров’я для кожної людини, підвищення престижу здоров’я та самоусвідомлення його цінності.
Засадами  реалізації Нової Концепції є принципи,  якими слід  постійно керуватися у охороні здоров’я здорових та забезпеченні і підтримці його у хворих людей, а саме:
- доступність заходів щодо експрес-оцінки стану здоров’я  та  оздоров лення населення поза  залежністю  від  соціального  статусу громадян, рівня їхніх доходів і місця проживання;
- пріоритет  оздоровчих  і  профілактичних заходів у сфері громадської та суспільної охорони здоров’я;
- безперервність оздоровчих заходів впродовж життя людини;
- формування   почуття  самовідповідальності  кожної  людини  за  своє здоров’я і здоров’я своїх близьких;
- реалізація   внутрішньої   гармонії  фізичного,  психічного,  духовного здоров’я  і  стану окремо взятої людини та суспільства  в  цілому, а також створення умов для гармонійного сприяття екологічного  і  соціального середовища;
- забезпечення спрямованності на кількісну  оцінку  резервних  можливостей організму і їхню корекцію, для реалізації  людиною потенціалу здоров’я;
- консолідація дій органів виконавчої влади усіх  рівнів,  підприємств  і організацій,  незалежно від форми власності та підпорядкування, а також громадян на формування  і  реалізацію комплексних програм охорони здоров’я здорової людини;
- багаторівневий підхід до організації оздоровчих і профілактичних  заходів, як загальних потреб населення країни в цілому, так  і специфічних особливостей  населення різних регіонів України,  окремих соціальних, професійних і вікових груп;
- єдність усієї системи охорони здоров’я незалежно від територіальних і відомчих розмежувань;
- єдність медико-профілактичної,  оздоровчої  та  економічної ефективності системи охорони і зміцнення здоров’я здорових та  забезпеченні і підтримці його у хворих людей в Україні.
Найбільш пріоритетними напрямками реалізації Нової Концепції є:
- підвищення рівня здоров’я психофізичних станів людини;
- підтримання оптимальної працездатності людини;
- підтримання якості життя усх верств населення;
- досягнення індивідуумом генетично-детермінованої тривалості життя Забезпечення змістом найбільш  пріоритетних напрямків  реалізації положень  Нової Концепції  дасть можливість  особистості  піднятися  на рі-вень розуміння та  філософії  кожною  людиною  мотивованих  установок, які дадуть можливість, у кінцевому підсумку, відчути індивідуально:
- потребу до більш здорового способу життя;
- культурний, соціальний і економічний мотив для надійного збереження та зміцнення здоровя;
- високий професіоналізм працюючих;
- активну взаємодію громадян з роботодавцями,  страховими компаніями і державними установами.
Пріоритетні напрямки охорони здоровя  та  забезпечення  і  підтримка його у хворих  людей в Україні за Новою Концепцією у 2006 – 2020 роках
полягають у необхідності формування мислення щодо нових підходів стосовно:
- стратегії, а саме:
- - створення доступними  інформаційними,  адміністративними,  фінансовими,  правовими  способами в індивідуальній та соціальній свідомості громадян соціально-моральної домінанти цінності здоров’я, як національної риси;  особистої відповідальності перед собою, родиною  і  державою за стан свого здоров’я і здоров’я своїх близьких;
- - підтримка творчої трудової активності – як нормативної сили суспільства;
- - організація культури способу життя для відтворення здоровя;
- - підтримка соціального  статусу  родини    як джерела збереження геновонду;
- - пріорітетність у збереженні професіоналізму – як результат здоровя;
- - створення різнобічних програм «Здоров’я нації» шляхом вирішення пріорітетів страхової та податкової політики, економічного регулювання, фінансового забезпечення освіти,  медицини і культури;
- економіки, а саме:
здорова людина, як економічна одиниця – це висока преацездатність, психічна витривалість, соціальна спрямованність до  виконання  професійних обовязків. Здоров’я    це природня база професійного довголіття, яка  напряму  залежить  від  відповідності  культури  способу життя вимогам професії,  від рівня  науково обгрунтованих норм праці, що підтримують психофізіологічний потенціал і здібності до  конкретного виду діяльності.  Основний зміст  економічної  політики полягає в тому, що роботодавець і найманий працівник  порівну  несуть відповідальність за здоров’я,  тільки роботодавець    за  суспільне,  а найманий працівник – за особисте.
- відновлювальної та профілактичної медицини, а саме:
субєктом стає переважно не хвора, а здорова людина.  В умовах ринкової економіки відновлювальна та профілактична медицина набуває статус  виробничої галузі,  тобто її функція    відтворення трудового ресурсу нації,   розвиток здоров’я,  професійного довголіття,  безпеки праці, зменшення потоку хворих.  У  випадку зниження функціональльних резервів людини пріоритетом стає: рання діагностика поточного стану та рівнів здоров’я;  комплексне та ефективне оздоровлення  і повне відновлення працездатності людини.

 

V. ТЛУМАЧЕННЯ ЗАСАД НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Нова Концепція охоплює усі верстви населення  України  усіх  вікових груп та професій.
За Новою Концепцією забезпечення  здоровя  новонародженим,  дітям молодшого і шкільного віку пердбачає створення для них умов більш здорового початку життя. Ризик розвитку вроджених аномалій і патологічних станів у  дітей  на  чверть  обумовлюється  генетичними  відхиленнями  та умовами середовища. Важливим фактором стає зловживання матері алкоголем і наркотиками. Основними  причинами  смерті  дітей  першого року життя  є  окремі  стани, що  виникають у перинатальному періоді та вродженні аномалії і патології.  Серед дітей,  що  старші одного року захворювання органів  дихання,  у тому  рахунку  пневмонії    зовнішні  причини.
Смерть від зовнішніх причин багато в чому залежить від соціального  статусу сімї, способу життя батьків. Крім того,  від способу життя  залежить вірогідність ВІЛ-інфікування та наркотичної  залежності  новонародженої дитини.
Згідно положень Нової Концепції молодь має бути  більш здоровою  та краще підготовленою до того, щоб виконувати свої обовязки в суспільстві. Необхідно враховувати,  що  у  підлітковому  віці  закладаються  відношення   до  харчування,  фізичної  культури,  паління,  формується  спосіб життя,   сексуальна  поведінка.  Одночасно  виявляються  фактори  ризику хронічних захворювань старшого віку.  Різко змінюється структура загроз здоровю, які включають у себе алкоголь, паління, приймання наркотиків, правопорушення,  групове насильство  та  небажану вагітність. Особливої уваги заслуговує репрудуктивне здоров’я жінок  та  якість потомства,  для чого найбільш значущими є: грамотне планування сім’ї, включаючи запобігання небажаної вагітності, забезпечення безпечного материнства,  профілактика дитячої інвалідності.
Зміцнення здоров’я працеспроможного  населення  України  розглядається у Новій Концепції як значне і стійке  скорочення кількості травм,  випадків інвалідності і смерті за результатами  трудової  діяльності  та  актів насильства і травм у результаті  нещасних випадків, а також основних неінфекційних захворювань (захворювання системи кровообігу, захворювання органів дихання, захворювання органів травлення, тощо).
Нова Концепція передбачає збереження здоровя у похилому віці.  Люди, що старші  60 років  мають  мати можливість реалізувати накопичений у них потенціал  та досвід у відношенні до власного здоровя та виконували активну соціальну роль у суспільстві. Особливу роль у цьому віці відіграє збільшення терміну тривалості життя, який не обтяжується інвалідністю та знаходиться у тому стані здоров’я, який дозволяє зберегти незалежність, самоповагу і своє місце в суспільстві.
Суттєвим напрямком реалізації  Нової Концепції є удосконалення законодавства у галузі охорони здоровя і супутніх галузях. Законодавчого забезпечення потребують економічна стратегія здоров’я, яка сприятиме розвиткові програм його зміцнення та профілактиці захворювань,  промислова політика охорони здоров’я. Необхідно удосконалити чинну законодавчу базу стосовно видів діяльності, їх ліцензування та надання послуг. Створення  оригінальних  лікарських препаратів, медичної техніки та продукції медичного призначення, починаючи із до клінічних досліджень, клінічних випробувань і, закінчуючи їх промисловим виготовленням ліцензованими вітчизняними виробниками,  також,  потребують перегляду, оптимізації або модернізації.
Законодавством  має  передбачатися  створення сприятливих економічних умов  для  підприємств  і  організацій, які реалізуватимуть положення програм зміцнення здоров’я  та  профілактики захворювань  серед працівників, а також для інвесторів, які надають свої кошти на покращання соцiальних умов та стану зовнішнього  середовища,  що  сприяють  здоровому способу життя.
Назріла  необхідність  прийняття рішень  про  проведення структурних організаційних перетворень в системі  охорони здоровя з метою проведення попереджувальних заходів спрямованих на охорону здоровя населення і профілактику захворювань.

 

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ

 

Реалізація Нової Концепції досягається шляхом:
- створення здорового і безпечного екологічного середовища  вдома  та на роботі, при якому людина  здатна  виконувати  соціальні  функції  з оптимальною віддачею;
- забезпечення більш здорового способу життя, незалежно від виробничих та соціальних відносин;
- зменшення збитків, які заподіюються вживанням алкоголю, табакопалінням та вживанням наркотиків;
- створення ефективної методології  формування  установки  населення на здоровя, як найвищу цінність людства;
- розробки та впровадження системи  індивідуальної  самооцінки  рівня здоровя та самооздоровлення людини і нації в цілому;
- визначення  і  використання  психофізіологічних  та  інтелектуальних можливостей людини відповідно обраній професії;
- формування  Мережі центрів здоровя, кабінетів оздоровлення в лікувально-профілактичних установах, в тому рахунку в центрах,  відділеннях, кабінетах медичної профілактики,  санітарно-курортних установах, в учбових закладах, підприємствах і організаціях;
- удосконалення інформаційної системи, яка забезпечує  населення  сучасними знаннями питань охорони репродуктивного здоровя, сексуальної і репродуктивної поведінки,  використання сучасних засобів контрацепції;
- впровадження сучасної системи підготовки  дитячого населення,  підлітків та молоді до сімейного життя,  морально-психологічного  виховання подружнього існування, консультування з питань профілактики захворювань, які передаються статевими стосунками, формування сексуальної культури поведінки в суспільстві у Системі єдиного санітарно-гігієнічного виховання населення;
- створення умов для духовного і морального виховання, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку молоді,  реалізації її науково-тенічного та творчого потенціалу;
- формування  у  молоді активної  життєвої позиції;  реалізації програм сприяння соціальної  адаптації  та  підвищення  конкурентноздатності молоді на ринку праці, зайнятості і професійної орієнтації; проведення добровільної масової апаратурної скринінг-діагностики  для визначення рівня здоров’я, оцінки функціональних резервів,  виявлення  скритої патології людей в  учбових закладах,  на виробництві,  турбазах, пансіонатах, будинках відпочинку, санаторіях, в місцях масового відпочинку населення;
- впровадження інформаційної медицини оцінки  функціональних резервів та лікування виявлених патологій  на основі  використання  ефектів  корекції  енерго-інформаційного  поля  людини  із  застосуванням явищ заплутаних квантових станів;
- забезпечення інформаційної підтримки в питаннях  збереження,  формування, зміцнення і відновлення здоров’я;
- залучення партнерів в інтересах здоров’я здорових на всіх рівнях державотворення: людина, сім’я,  родина,  учбовий заклад,  місце роботи, населений пункт, регіон, держава - прийняття і підтримання введеної в життя упереджувальної  політики в стратегії охорони і зміцнення здоров’я здорових;
- формування стратегії охорони і зміцнення здоров’я населення, розробки,  шляхом  наукової  реалізації,  індивідуальної  оцінки  потенціалу здоров’я людини впродовж її життя;
- одержання на основі фундаментальних досліджень нових і  поглиблених наявних знань щодо здорового і хворого організму людини;  його життєдіяльність, а також індивідуальних механізмів  адаптації до навколишнього середовища (природнього, соціального);
- розробки нових методів експрес-діагностики і корекції  знижених  резервів організму; відновлення втраченого здоровя; збільшення тривалості періоду активного життя людини;
- розробки нових  схем  організації  медичної  допомоги  та  управління охороною здоров’я.
Механізм реалізації  Нової Концепції  не  заперечує  поєднання  зусиль держави  і  соціуму,  координацію дій органів влади на загальнодержавному, регіональному і місцевих рівнях з метою реалізації і розробки заходів, у тому числі і державних, галузевих, регіональних програм, які спрямовуються на виконання завдань цієї концепції.
Стратегічною основою в методології Нової Концепції є індивідуальний підхід до оцінки та корекції можливостей здоров’я людини поки вона здорова і найбільш  здатна до реалізації  свого  фізичного  і  інтелектуального потенціалу.

 

 

              Президент
 громадської      організації
«Системний інформаційно –
       аналітичний центр»

                                       ____________В. Барзинський

 
< Пред.

 16.09.2007 20:59